7. marraskuuta 2013

Hoitotahto – ihmisen oikeus

Pumppu-hankkeen Tehu -osahankkeen Loimaan osion tavoitteena on saattohoidon sekä palvelurakenteiden kehittäminen Loimaan seudulla. Vuoden 2012 keväällä tehdyn saattohoidon alkukartoituksen (N=31 yksikköä) mukaan saattohoidon kehittämishaasteet nousevat ennakoivan vaiheen toteutuksesta ja saattohoitoon liittyvästä hoitolinjausten tekemisestä (Kuvio 1).
Kuvio 1: Saattohoidon prosessi
Ennakoivan vaiheen haasteet liittyvät kysymyksiin siitä saavatko asiakkaat systemaattisesti ohjausta  suullisen ja kirjallisen hoitotahdon ilmaisemiseen ja kenelle tämä ohjausvastuu kuuluu. Saattohoidon ennakoivan vaiheen ’sloganiksi’ nousi lause: Hoitotahto – ihmisen oikeus. Hoitotahto nähdään ihmisen henkilökohtaisena tahdonilmaisuna. Lääketieteellisten ja sairaanhoidollisten kysymysten lisäksi se voi koskea muitakin hoitoon liittyviä asioita kuten hoitotoiveita tai muita itselleen tärkeitä asioita. Parhaimmillaan se on ihmisen itsensä näköinen.

Hoitotahdosta puhuminen jää pääsääntöisesti liian myöhäiseen elämänvaiheeseen, jolloin esimerkiksi muistisairaudet, vanhuudenheikkous tai äkillinen tilan huononeminen tekee siitä vaikean tai lähes mahdottoman tehtävän. Tällöin päätöksenteko saattaa siirtyä asiakkaan lähiomaiselle, joka joutuu helposti ristiriitaiseen tilanteeseen. Ajallaan tehty hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa ja selkeyttää kaikin tavoin hoitoon liittyvää päätöksentekoa. Hankkeessa henkilökunnalle toteutetussa valmennuksessa keskeiseksi viestiksi nousi hoitotahdosta puhumisen prosessiluonteisuus: ihmisellä tulisi olla aikaa pohtia elämään ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä kaikessa rauhassa ja mikäli hän haluaa tehdä kirjallisen hoitotahdon, siihen tulisi saada ohjausta ihmiselle itselleen sopivana ajankohtana. Prosessissa tulee edetä pienin askelin ja herkällä sydämellä.

Hankkeen saattohoidon työryhmä nimesi niitä leikkauspisteitä, joissa suurin osa tietyn ikäluokan edustajista tavoitetaan ja joissa tämä prosessi voidaan käynnistää. Näitä ovat työterveyshuolto, ikäihmisten neuvola, siirtymä kotihoidon palveluiden piiriin, ennakoivat kotikäynnit, muistineuvola, seurakunnan diakoniatyö sekä kolmannen sektorin palvelut. Eri organisaatioiden avainhenkilöt haastettiin mukaan hoitotahdon jalkauttamiseen. Myös yhteistyökuvioita kolmannen sektorin kanssa syntyi; esim. Loimaan evankelinen opisto järjestää info-iltamat, johon hoitotahto- ja edunvalvontavaltuutusasiat yhtenä sisältöalueena linkittyivät. Paikallinen media teki puolestaan hoitotahdosta kahteen eri lehteen artikkelin. Kaikkien eri käytännön toimenpiteiden tarkoituksena on nostaa hoitotahto luonnolliseksi osaksi kansalaislähtöistä yhteiskuntaa ja vaikuttamista.

Hankkeessa kehitetty ja liitteenä oleva hoitotahto-lomake on tiivis (Liite 1). Erilaisista vaihtoehdoista valittiin selkein, mutta rakenteeltaan sellainen, joka täyttää oikeudelliset vaatimukset. Eri lomakevaihtoehtoja arvioitaessa asiantuntijajäsenet painottivat lomakkeen selkeyttä ja sitä, ettei se saa olla liian yksityiskohtainen. Raadin lääkärijäsen totesi, että hoitotahto on toivomus lääkärille, joka kuitenkin päättää lääketieteellisestä hoidosta. Lisäksi hän ehdotti, että lomakkeeseen voi liittää Minä toivon-paperin, jossa voi vastaavasti olla yksityiskohtaisempia odotuksia hoidon suhteen. Hoitotahtolomake hyväksytettiin eri kuntien ja organisaatioiden johtokunnissa ja sovittiin käytännön toimenpiteet siitä, miten lomake toimitetaan osaksi potilastietojärjestelmiä. Kehitetyn hoitotahtolomakkeen yhtenä ansioina voidaan pitää sen takana olevaa ohjeistusta hoitotahdosta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Hankkeessa hoitohenkilökuntaa valmennetaan myös edunvalvontavaltuutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Edunvalvontavaltuutuksen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltuutuksessa on kysymys edunvalvontaan nähden vaihtoehtoisesta ja kevyemmästä tavasta järjestää asioiden hoito, mikäli henkilö ei pysty itse niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilansa vuoksi. Edunvalvontavaltuutus ja sen toimeenpano edellyttää maistraatin vahvistusta.

Alkukartoituksen toinen haaste, saattohoito-ohjeistuksen päivittäminen, toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijaryhmän kanssa. Tämä osa hankkeesta liittyy parhaillaan toteutettavaan alueelliseen esimiesvalmennukseen. Lähiesimiehet ja opiskelijat tarkastelevat ja kehittävät yhdessä yksikkökohtaisia ohjeistuksia. Meneillään oleva prosessi on innostava osa hanketta.

Blogin yhteydessä oleva linkissä Loimaan vanhusneuvoston puheenjohtaja Elli Kuusisto kertoo omia näkemyksiään hoitotahdosta. Elli Kuusisto edustaa kansalaislähtöistä ja modernia ajattelua, joka haastaa nykyisen palvelujärjestelmän ja palveluasenteen. Hänen mukaansa jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus kuolla omassa kodissaan tai tutussa ympäristössä turvallisten ja rakkaiden ihmisten ympäröimänä. Lähelle on pitkä matka. Yksi asema matkalla on hoitotahdon tekeminen.


Linkki Elli Kuusiston haastatteluun: http://youtu.be/6M7pi-zsrdo


kirjoittajina 
Harri Kankare, TtM, Tehu –osahanke, hanketyöntekijä
Kaija Virjonen, TtM, Tehu –osahanke, hanketyöntekijä
Turun ammattikorkeakoulu


Liite1:

Omasta vapaasta tahdostani

Minä ­­___________________________, henkilötunnukseni: _____________,

määrään, että jos minä esimerkiksi vakavan sairauden, onnettomuuden, tajuttomuuden tai vanhuuden heikkouden seurauksena joudun tilaan, jossa en kykene ymmärtämään hoitoani koskevia päätöksiä tai osallistumaan hoitoani koskevaan päätöksentekoon, ei minua hoidettaessa saa käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja, ellei tilani korjautumiseen ole selkeitä perusteita.

Vaikeiden oireiden poistamiseksi ja kivun lievittämiseksi tulee tehokkaasti käyttää saatavilla olevia keinoja.

Tehohoitoa voidaan minulle antaa, jos voidaan kohtuudella arvioida, että sen antaminen johtaa parempaan tulokseen kuin pelkästään lyhytaikaiseen elämän pitkittymiseen.

Lisäksi hoitoani koskeva tahtoni on seuraava:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                          __________________________________
Paikka ja aika                                          Hoitotahdon laatijan allekirjoitus
                                                                Nimen selvennys


Samanaikaisesti saapuvilla olevina todistajina vakuutamme täten, että yllä mainittu henkilö on allekirjoittanut hoitotahtonsa omakätisesti selittäen sen vakaaksi tahdokseen. Hän on ilmaissut hoitotahtonsa täydessä ymmärryksessä, vapaasta tahdostaan ja käsittäen sen merkityksen.


Paikka ja aika ___________________________________________________________________________________                          _____________________________
Allekirjoitus                                                                                     Allekirjoitus
Nimen selvennys:                                                                           Nimen selvennys:
Ammatti:                                                                                          Ammatti:
Kotipaikka:                                                                                      Kotipaikka:     Sinulla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, tiedonsaantiin ja itsemääräämisoikeuteen.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee näitä oikeuksia seuraavasti:
” Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.”
” Potilaal le on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoitamisestaan. ... Terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön.”
” Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.”
” Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan.”

Mikä on hoitotahto
Hoitotahto on henkilön tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Hoitotahtoon tulee nojautua silloin, kun potilas ei itse pysty tekemään omaa hoitoaan koskevia päätöksiä.

Hoitotahdossa voi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta ja ahdistusta hoitoratkaisuissa ja helpottaa myös lääkäreiden työtä.  Toiveet voivat koskea muitakin hoitoon liittyviä asioita kuin vain lääketieteellisiä tai sairaanhoidollisia kysymyksiä.
Laissa ei ole säännöksiä siitä, millä tavoin hoitotahto -asiakirja on laadittava. Jotta se täyttäisi yksiselitteisesti myöhemminkin pätevyyden ja vakaan tahdonilmaisun vaatimukset, on se varminta tehdä kirjallisesti, päivätä ja allekirjoittaa. Lisäksi kannattaa pyytää kahta ulkopuolista henkilö todistamaan, että tahdonilmaisun antaja on itse henkilökohtaisesti allekirjoittanut asiakirjan. Omaiset ja sukulaiset eivät kelpaa todistajiksi.
Hoitotahdosta on hyvä pitää yksi kopio itsellä, yksi uskotulla henkilöllä ja yksi hoitavalla lääkärillä, terveyskeskuksessa tai sairaalassa omien papereiden joukossa tms. taholla.
Hoitotahtoa koskee kolme vaatimusta:
1. Tekijällä on oltava kelpoisuus tahtonsa ilmaisemiseen: hän ymmärtää, mistä on kysymys.
2. Vastaavassa terveydentilassa ollessaan tekijä voi milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa tahdonilmaisunsa.
3. Toteutuakseen tahdonilmaisu pitää olla löydettävissä toteuttamista varten.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti