15. helmikuuta 2012

Tuotteistetut hyvinvointipalvelut tehokkaan toiminnan edellytys seudullisesti toimivissa tuottaja-tilaajamalleissa

Pumppu-hankkeen yksi kuudesta osatoteuttajasta on Turun kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu. Siellä toteutaan TEHU-osahanketta.

TEHU -hanke jakautuu neljään osioon:

1. Loimaan seutukunnalla toteutettavaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämiseen, jossa tavoitteena on selkiyttää alueellisesti palliatiivisen hoidon ja erityisesti saattohoidon toteuttamistapaa niin, että organisaatioiden välinen yhteistyö tuottaa taloudellisesti parhaan mahdollisen tuloksen, hoidon laatutaso on korkea ja potilaiden itsemääräämisoikeus toteutuu lainsäädännön hengen mukaisesti. Loimaan seudulla yhteistyövalmius kuntien välillä sekä Loimaan aluesairaalan kanssa on erittäin hyvä. Projektin aihe on osoittautunut osallistuvia tahoja kiinnostavaksi ja yhteistyömotivaatiota entisestään lisääväksi asiaksi.

Loimaan seutukunnalla tapahtuvassa palliatiivisen hoidon kehittämisessä lähtöajatuksena on tuottaa palvelut ihmisen lähelle sen sijaan, että asiakkaita/potilaita siirretään palvelupisteestä toiseen. Tämä toimintatapa on onnistuessaan erittäin hyvä tapa kaikkien osallisten näkökulmasta: asiakas saa olla tutussa ympäristössään, sama hoitava henkilöstö on päävastuussa asiakkaan hoidosta ja tarpeettomilta potilassiirroilta vältytään.

2. Turun seudulla luotaviin uusiin, kolmannen sektorin käyttöön sopiviin, muistiterveyttä edistäviin ja muistisairauksien varhaista toteamista palveleviin toimintamuotoihin ja työkaluihin, joiden avulla voitaisiin täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten palveluiden kuntalaisille tarjolla olevaa palveluvalikkoa. Tällä hetkellä muistiterveydestä huolehtimisen ja muistisairauksien varhaisen toteamisen kannalta sosiaali- ja terveyspalveluiden harmaalle alueelle jäävät 65-75 –vuotiaat. Tälle ikäryhmälle tullaan suuntaamaan uusia, organisoituja ja tuotteistettuja mahdollisuuksia hoitaa muistiterveyttään. Tärkeänä pidetään ennaltaehkäisyn näkökulmaa ja työkalujen innovatiivisuutta.

3. Turun ja Loimaan seutukunnalla lähtökohtana on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellinen tarkastelu luo edellytykset palvelujen tehokkaalle tuottamiselle. Oleellinen osa kokonaisuuden kehittämisessä on yhteistyö. Neljän kunnan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle on tehty kysely, jonka avulla on tarkoitus tiedottaa henkilöstöä ja kartoitetaan ajatuksia kehittämistarpeista.

4. Turun, Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen seutukunnissa tuotteistetaan hyvinvointipalveluja, jotta alalle saadaan uusia tuotteita ja palvelukonsepteja. Tällä hetkellä hyvinvointialalla on paljon osaamista, jota ei saada käyttöön, koska sitä ei ole tuotteistettu alalle sopiviksi tuotteiksi. Voimavarojen tehokas käyttö edellyttää, että prosessit ovat kuvattuja, määriteltyjä ja analysoituja.

Tuottavuus-osiota on alustavasti suunniteltu siten, että sitä toteutettaisiin sellaisena mallina, että se sisältäisi yhteisten työpajapäivien lisäksi organisaatioissa tapahtuvaa kehitystyötä. Tuottavuusosio on tarkoitus järjestää Uudessakaupungissa, Loimaalla, Turussa ja Salossa.


kirjoittajana
projektipäällikkö Annele Keskisarja
Turun ammattikorkeakoulu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti