Pumppu - hankekuvaus

Pumppu - Kansalaislähtöiset monituottajamallit hyvinvointipalveluissa

Pumppu-hanke on kuuden osatoteuttajan yhdessä toteuttama teemahanke, joka pyrkii edistämään ja kehittämään kansalaislähtöisiä monituottajamalleja hyvinvointipalveluissa neljän maakunnan alueella. Pumppu-hankkeen tavoitteena on kehittää monituottajuuden toimintatapoja ja kansalaislähtöisesti suunniteltujen palvelukonseptien syntymistä ja saumattomuutta. Pumppu-hankkeen avulla vahvistetaan kansalaisen roolia ja tarvelähtöisyyttä palveluprosesseissa.

Tarve uudistaa hyvinvointipalveluja on ilmeinen: hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa ja on tarve turvata palvelujen saatavuus kaikille. Myös yksilölliset tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu panostaa hyvinvointiinsa entistä enemmän. Pumppu-hanke pyrkii edistämään uudenlaisten palveluiden syntymistä kohtauttamalla palveluntarjoajia ja asiakkaita sekä tuotteistamalla osaamista ja palveluita.


Pumppu-hankkeen teemat

  • Hyvinvointipalvelut
  • Kansalaislähtöisyys
  • Monituottajuus
  • Saumattomuus
  • Yhteistyön edistäminen
  • Uudet palvelukonseptit ja -tuotteet


Hämeenlinnan kaupunki
Virvelinranta YKS -osahankkeen keskeiset kehittämiskohteet ovat käyttäjälähtöinen palvelukonsepti, oppiminen, kansalaistoiminta ja vammaispolitiikka sekä palveluinnovaatiot. Osahankkeessa toteutetaan käyttäjälähtöistä palvelutarpeen arviointia ja yksilöllistä palvelusuunnitelman toteuttamista yksilökeskeisen ajattelu- ja lähestymistavan (YKS) avulla. Virvelinranta YKS kokoaa ja kehittää eri toimijoiden välisiä yhteistyön toimintamalleja, joissa vammaiset henkilöt ovat keskipisteessä, oman asiansa asiantuntijoina ja heidät nähdään tasavertaisina kansalaisina.

Innopark Programmes Oy
Koko Pumppu-hankkeen koordinaatiosta sisällön, projektihallinnon ja viestinnän osalta vastaa hankkeen hallinnoijan roolissa Innopark Programmes Oy. Koordinaation tavoitteena on mahdollistaa hankkeen sujuva toiminta kaikista tulokulmista sekä edistää osatoteuttajien välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen välittymistä toimijoiden välillä.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy SOCOM
Seteli-osahankkeen tavoitteena on saada palveluseteli toimivaksi vaihtoehdoksi ja laajamittaiseen käyttöön Etelä-Karjalan alueella sekä lisätä yritysten syntymistä ja kasvamista. Seteli-osahankkeessa pyritään luomaan toimiva ja tehokas palveluprosessi julkisen sektorin, asiakkaan ja palvelutuottajan näkökulmasta. Tavoitteena on lisätä yhtenäisiä käytäntöjä palveluseteliprosessin eri vaiheissa kasvattamalla sekä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia että hyvinvointialan markkinoita.

Laurea-ammattikorkeakoulu
PolkuPärjäin –osahanke nivoo palvelut kansalaislähtöisesti saumattomaksi hyvinvointipoluksi ja luo toimintamallin, jonka avulla voidaan parantaa kansalaisten tarvitsemia palveluita sekä kehittää myös uutta tarjontaa ja uusiakäytäntöjä tuleviin tarpeisiin. Kohderyhminä Länsi-Uudellamaalla ovat sydän ja diabetespotilaat, syrjäytymisuhan alaiset nuoret ja työttömät sekä vammaisten lasten ja nuorten perheet. Osahankkeen tuloksena saadaan alueen toimijat yhteistyöhön yli sektorirajojen ja kuntien palvelustrategiat osaksi arkea. Tukea ja apua kansalaiselle ja eri toimijoille tarjoaa osahankkeessa sovellettava sähköinen hyvinvointinavigaattori hyvinvointipolun kaikkiin vaiheisiin.

Turun yliopisto
Pärjäin on kansalaisen hyvinvoinnin hallinnan apuväline. Pärjäimen avulla kansalainen voi tallentaa, käsitellä ja välittää hyvinvointiin liittyvää tietoa ja toimia vuorovaikutuksessa sekä erilaisten palveluntarjoajien että epävirallisten yhteisöjen kanssa. Pärjäin-pilotti-osahankkeessa toteutetaan alkuperäisen Pärjäin-konseptin rajattu pilottiratkaisu, jota sydänpotilaista valittu testiryhmä käyttää oman terveystilansa hallinnassa. Turun yliopiston kumppaneina pilotissa toimivat Turun kaupunki, Turku Science Park Oy sekä Lociga Oy.

Turun ammattikorkeakoulu
TEHU-osahankkeessa kehitetään alueellisia hyvinvointipalvelurakenteita kansalaislähtöisestä näkökulmasta Loimaan seutukunnassa saattohoidossa, Turun seudulla muistisairauden ennaltaehkäisyssä ja neljän kunnan Liedon, Koski Tl:n, Marttilan ja Tarvasjoen alueella kotihoidossa sekä tuotteistetaan hyvinvointipalveluista uusia palvelukonsepteita ja –tuotteita.